Zespół Szkół
w Czerwionce-Leszczynach
logo - Biuletyn Informacji Publicznej

Dyrektor Zespołu Szkół w Czerwionce-Leszczynach ogłasza nabór na stanowisko nauczyciela praktycznej nauki zawodu przedmiotów górniczych

Wymagane dokumenty należy składać do 16.08.2013r. do godz. 14.30 w sekretariacie ZS w Czerwionce-Leszczynach, ul. 3 Maja 42, tel. 324311466 osobiście.

 

Postępowanie kwalifikacyjne prowadzone przez Komisję Rekrutacyjną będzie polegało na analizie ofert i rozmowie kwalifikacyjnej, w toku której zostaną sprawdzone kwalifikacje kandydatów. Ostateczna decyzja o zatrudnieniu należy do Dyrektora ZS. Szczegółowe zasady postępowania kwalifikacyjnego zawiera zarządzenie nr 34/2012 Dyrektora Zespołu Szkół w Czerwionce-Leszczynach w sprawie Regulaminu naboru nauczycieli w Zespole Szkół w Czerwionce-Leszczynach.

 

Wymagane dokumenty:

  1. list motywacyjny
  2. CV z opisem przebiegu pracy zawodowej
  3. kserokopie świadectw pracy
  4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i  kwalifikacje zawodowe
  5. oświadczenie o niekaralności
  6. oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiałby mu wykonywanie obowiązków nauczyciela w pełnym wymiarze czasu pracy
  7. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska
  8. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego danych osobowych do celów rekrutacji
Rejestr zmian:
Data Użytkownik Rodzaj Opis
2017-08-03 Piotr Majdzik Archiwizacja
Wyświetleń: 1889