Zespół Szkół
w Czerwionce-Leszczynach
logo - Biuletyn Informacji Publicznej

Deklaracja dostępności

Zespół Szkół w Czerwionce-Leszczynach zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Zespołu Szkół w Czerwionce-Leszczynach zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Zespół Szkół w Czerwionce-Leszczynach


Data publikacji strony internetowej: 2009-03-25

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020-09-16


Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  • Część plików (PDF, DOC itp.) nie jest dostępnych cyfrowo.
  • Mogą się zdarzyć sytuacje, w których linki będą się otwierały w nowym oknie nie informując o tym użytkownika.
  • Brak informacji wskazującej położenie podstrony - tzw. ścieżka okruszków.
  • Mogą się zdarzyć sytuacje, w których tabele zostały użyte w sposób nieprawidłowy lub nie zawierają właściwej struktury.
  • Mogą się zdarzyć sytuacje, w których nagłówki zostały użyte w niewłaściwy sposób.


Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

  • Możliwość zmiany sposobu wyświetlania na wersję o zwiększonym kontraście.
  • Możliwość zmiany rozmiaru tekstu.
  • Widoczny fokus.


Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-31.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Piotr Majdzik, adres poczty elektronicznej zsczl@poczta.onet.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 324311466. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.


Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Zespół Szkół w Czerwionce-Leszczynach, ul. 3 Maja 42, 44-230 Czerwionka-Leszczyny

 

Do budynku prowadzi 6 wejść. Wejście główne od ulicy dojazdowej (w tym podjazd dla niepełnosprawnych) oraz 5 wejść ewakuacyjnych: 1 od wejścia do hali sportowej, 2 do budynku tzw. LO, 1 od strony głównego parkingu, 1 od strony sali gimnastycznej. Do wszystkich wejść prowadzą schody. Od zachodu znajduje się podjazd dla wózków inwalidzkich. Wejście pozwala na swobodny wjazd wózkami.

Bezpośrednio przed wejściem głównym do budynku nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych, jednak położenie budynku i ciągów komunikacyjnych pozwalają na zaparkowanie samochodu bezpośrednio przy podjeździe. Parking znajduje się za budynkiem głównym i wyznaczono na nim miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Sekretariat szkoły znajduje się na parterze po prawej stronie od wejścia głównego w budynku ZS.

Do każdej osoby z niepełnosprawnością, po zgłoszeniu się do Sekretariatu, zostanie skierowany pracownik, który zapewni odpowiednie wsparcie w załatwieniu sprawy.

Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze budynku głównego. W budynku nie ma windy. Najważniejsze sprawy można załatwić na parterze budynku głównego.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku głównego przy sali gimnastycznej oraz przy hali sportowej.

W budynku jest pętla indukcyjna.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braila ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. 

W Zespole Szkół w Czerwionce-Leszczynach mozna skorzystać z usług tłumacza migowego po wcześniejszym umówieniu spotkania (minimum 3 dni robocze).

 

Rejestr zmian:
Data Użytkownik Rodzaj Opis
2022-02-11 Piotr Majdzik Modyfikacja Modyfikacja treści
2022-02-11 Piotr Majdzik Modyfikacja Dodanie załącznika
2021-04-27 Piotr Majdzik Modyfikacja Dodanie załącznika
2021-03-31 Piotr Majdzik Modyfikacja Dodanie załącznika
2021-03-31 Piotr Majdzik Modyfikacja Dodanie załącznika
2020-03-31 Piotr Majdzik Publikacja
2020-03-31 Piotr Majdzik Modyfikacja Dodanie załącznika
Wyświetleń: 1177